ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ICT နည်းပညာ အခန်းကဏ္ဍတွင် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်
(Connecting people and community)