• လစဉ်ပေး အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်း
  • Prepaid Card ဖြင့် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
  • Enterprise Network Setup ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
  • Fiber Cabling ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်း
  • CCTV တပ်ဆင်ပေးခြင်း
  • Internet Security Service ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်း
  • Data Center Solution Service ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း